Cookies

Informujeme Vás, že pri návšteve našich webových stránok, využívame technológie na zhromažďovanie a ukladanie informácií pomocou súborov cookie do Vášho zariadenia. Súbory cookies sledujú správanie ich používateľov, konkrétne ich IP adresu, informáciu ako dlho sa na stránke zdržujú a z ktorej stránky prichádzajú. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Účel spracovania

Údaje, ktoré spoločnosti poskytnete, používa na to, aby Vás kontaktoval späť a poskytol Vám informácie, o ktoré ste požiadali, alebo na splnenie svojej povinnosti – poskytnutie vzdelávacieho kurzu. Všetky osobné údaje sú spracovávané zákonným a transparentným spôsobom a sú vyžadované len primerané, relevantné a nevyhnutné údaje vo vzťahu k ich spracovaniu.

Vašu zadanú e-mailovú adresu môžeme použiť na administratívne a iné ako marketingové účely (napr. na zaslanie upozornenia o zmenách týkajúcich sa spoločnosti alebo za účelom zlepšovania služieb zákazníkom).

Poskytnutie osobných údajov pre účely organizovania kurzu a poskytnutia osobných údajov za účelom odpovede na Vami položené otázky alebo vami požadované informácie sú požiadavkou spoločnosti a ich neposkytnutie môže byť dôsledkom nezorganizovania kurzu alebo neposkytnutia odpovede na Vami položené otázky.

Spracovanie Vašich osobných údajov za účelom zasielania obchodných informácií môžete kedykoľvek odmietnuť a nebude to mať vplyv na naše iné vzájomné vzťahy. Stačí spoločnosti zaslať email s príslušnou žiadosťou na info@dvcbublina.sk alebo na inú adresu, z ktorej ste dostali obchodnú informáciu.

Prístup k Vašim osobným údajom

Vaše osobné údaje môže pre vyššie uvedené účely odovzdať svojim subdodávateľom, aby pre neho vykonali ich spracovanie. Osobné údaje môžu byť odovzdané: spracovateľom, ktorí spoločnosti poskytujú účtovné, serverové, webové alebo IT služby, alebo ktorí sú jeho obchodnými partnermi.

Vaše práva vyplývajúce zo spracovania osobných údajov

Vo vzťahu k spoločnosti vykonávanému spracovaniu Vašich osobných údajov máte nasledujúce práva:

 • a) právo na prístup k osobným údajom

  Máte právo vedieť, či spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto spracúva, môžete spoločnosť požiadať o prístup k údajom. Na základe Vašej žiadosti vydá spoločnosť potvrdenie s informáciami o spracúvaní Vašich osobných údajov spoločnosťou.

 • b) právo na aktualizáciu údajov, ich opravu

  Máte právo na to, aby Vaše osobné údaje, ktoré spoločnosť spracúva, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete spoločnosť požiadať o opravu alebo doplnenie.

 • c) právo na vymazanie

  Za určitých okolností máte právo, aby spoločnosť Vaše osobné údaje vymazala. O vymazanie Vašich údajov môžete spoločnosť požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje spoločnosť vymažeme, ak už Vaše osobné údaje spoločnosť nepotrebuje pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli, odvoláte svoj súhlas, namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, spracúvame vaše osobné údaje nezákonne.

 • Za určitých okolností máte právo, aby spoločnosť Vaše osobné údaje vymazala. O vymazanie Vašich údajov môžete spoločnosť požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje spoločnosť vymažeme, ak už Vaše osobné údaje spoločnosť nepotrebuje pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli, odvoláte svoj súhlas, namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, spracúvame vaše osobné údaje nezákonne.

  Spoločnosť môžete požiadať, aby obmedzila spracúvanie Vašich osobných údajov. Pokiaľ Vašej žiadosti spoločnosť vyhovie, Vaše osobné údaje bude spoločnosť iba uchovávať a ďalej s nimi nebude pracovať.

 • e) právo vzniesť námietku proti spracovaniu

  Máte právo namietať, že spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje. Ak Vaše osobné údaje spoločnosť spracúva na účely priameho marketingu, môžete vzniesť námietku proti ich spracúvaniu. Na základe námietky Vaše osobné údaje budú vymazané.

 • f) právo podať sťažnosť na spracovanie osobných údajov na adrese Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú účinné od 1.2.2020. Spoločnosť si vyhradzujeme právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v spoločnosti.