Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť W-Educa s. r. o., IČO: 52 749 762, so sídlom Radová 404/47, 010 03 (ďalej len „spoločnosť“), Vás ako užívateľa webových stránok www.dvcbublina.sk, informuje o nižšie opísanom zhromažďovaní osobných údajov a zásadách ochrany súkromia. Spoločnosť rešpektuje súkromie návštevníkov stránky www.dvcbublina.sk a dbá na ochranu osobných údajov, ktoré nám odovzdávate v zmysle nariadenia EÚ 2016/679 a zákona 18/2018 Z.z. NR SR.

Spoločnosť zbiera len tie osobné údaje, ku ktorých spracovaniu a využívaniu dáte ako používateľ našej stránky www.dvcbublina.sk svoj dobrovoľný súhlas.

Ak budete potrebovať ktorúkoľvek časť textu vysvetliť, poradiť alebo si overiť ďalšie spracovanie Vašich osobných údajov, môžete sa na spoločnosť kedykoľvek obrátiť na e-mailovej adrese info@dvcbublina.sk.

Spracovanie osobných údajov detí

Na spracovanie osobných údajov osôb mladších ako 16 rokov správca vyžaduje súhlas zákonného zástupcu. Návštevníci webových stránok správcu mladší ako 16 rokov týmto prehlasujú, že im bol na poskytnutie údajov súhlas zákonného zástupcu udelený.

Rozsah spracovania osobných údajov

Prostredníctvom prihlasovacieho formulára na našej webovej stránke a e-mailovej komunikácie spracovávame Vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

Právny titul Plnenie zmluvy
Osobné údaje
Meno a priezvisko zákonného zástupcu,
adresa bydliska,
telefonický kontakt, email,
meno a priezvisko žiaka, ročník,
Účel spracovania Zaradenie a evidencia žiaka v kurze
Doba spracovania Po dobu aktuálneho školského roka, v ktorom žiak navštevuje kurzy
Právny titul Zákonná povinnosť
Osobné údaje
Meno a priezvisko zákonného zástupcu,
adresa bydliska,
telefonický kontakt, email,
meno a priezvisko žiaka, ročník,
číslo bankového účtu
Účel spracovania Účtovná evidencia
Doba spracovania Po dobu 10 rokov od podania daňového priznania za príslušný rok